Polityka prywatności

Firma mlDom Sakowicz Krawiec Karaszewski spółka jawna dokłada wszelkich starań, by chronić powierzone dane osobowe swoich klientów, dostawców i pracowników firm współpracujących zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawą z dnia 10 maja 2018
o ochronie danych osobowych.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest mlDom Sakowicz Krawiec Karaszewski spółka jawna ul. Wrocławska 14a/6, 55-095 Długołęka.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych są umowy, kontrakty, umowy o współpracy lub ich inicjacja, wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, umów notarialnych),
a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń).

Celem przetwarzania danych jest realizacja umów.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Firma mlDom Sakowicz Krawiec Karaszewski spółka jawna zbiera informacje o swoich klientach, dostawcach i pracownikach firm współpracujących. Wśród przetwarzanych danych osobowych mogą znajdować: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko, nazwa firmy, data i miejsce urodzenia, pesel, NIP, seria i numer dowodu osobistego, stan rodziny, obywatelstwo, płeć, wykształcenie, adres email,  adres zamieszkania, adres zameldowania, adres do korespondencji, nazwa banku i numer rachunku bankowego, dane o dochodzie, numer telefonu komórkowego, dane o członkach rodziny (Imię, Nazwisko, data urodzenia, pesel, miejsce zamieszkania, stopień pokrewieństwa, czy członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym).

Komu przekazujemy dane osobowe?

Odbiorcami przetwarzanych przez mlDom Sakowicz Krawiec Karaszewski spółka jawna danych osobowych są: firmy należące do grupy kapitałowej, Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora.

Przysługujące uprawnienia

W każdym czasie osobom zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do danych, prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do niepodlegania profilowaniu.

Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pan / Pani, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Czy dane osobowe trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W chwili obecnej nie przekazujemy danych osobowych poza EOG.