04.02.2023

Czym jest Księga Wieczysta?

 • Czym jest księga wieczysta?

  Zgodnie z Art. 1 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – księga wieczysta jest zbiorem dokumentów dotyczących wszystkich czynności prawnych, jakie miały miejsce w związku z konkretną nieruchomością. Księga wieczysta pozwala również zapoznać się z aktualnym stanem prawnym danego budynku, gruntu czy lokalu. Rejestr ksiąg wieczystych wraz z przypisanymi do nich dokumentami związanymi z określoną nieruchomością prowadzi wydział wieczystoksięgowy w Sądzie Rejonowym właściwym ze względu na położenie nieruchomości.

 • Jakie informacje znajdują się w księdze wieczystej?

  Księga wieczysta jest niezwykle ważnym i przydatnym zbiorem dokumentów, szczególnie z punktu widzenia osób planujących zakup danej nieruchomości. Zapoznając się z księga wieczystą możemy uzyskać szczegółowe informacje na temat nieruchomości lub gruntu. Co ważne, księgi wieczyste objęte są rękojmią wiary publicznej, która gwarantuje, że gdy między stanem prawnym nieruchomości lub gruntu ujawnionym w księdze wieczystej a faktycznym stanem prawnym zostaną ujawnione niezgodności, prawo zawsze stanie po stronie kupującego.
  Księga wieczysta zawiera cztery działy:
  Dział I – Oznaczenie nieruchomości i spis praw związanych z jej własnością.
  Dział II – Wpisy dotyczące własności oraz użytkowania wieczystego.
  Dział III – Prawa, ograniczenia i roszczenia ciążące na nieruchomości.
  Dział IV – Wpisy dotyczące hipoteki.

 • Czy każda nieruchomość ma księgę wieczystą?

  Księgi wieczyste posiadają wszystkie nasze nieruchomości. Choć nie jest to obowiązkiem, ich posiadanie wiąże się z wieloma korzyściami i ułatwi sprzedanie lokalu czy gruntu w przyszłości. Osoba nabywająca daną nieruchomość może zajrzeć do księgi wieczystej, aby zapoznać się ze wszystkimi najważniejszymi dokumentami i aktualnym stanem prawnym mieszkania lub innego lokalu. Odpowiedni wpis do księgi wieczystej pieczętuje przeniesienie własności nieruchomości na nowego właściciela.

 • Gdzie sprawdzić księgę wieczystą?

  Księgę wieczystą danej nieruchomości można sprawdzić w
  wersji papierowej we właściwym ze względu na jej położenie sądzie rejonowym lub
  w wersji elektronicznej w serwisie internetowym ekw.ms.gov.pl (Elektroniczne
  Księgi Wieczyste). Chcąc uzyskać dostęp do księgi wieczystej, należy podać kod
  wydziału właściwego Sądu Rejonowego, numer KW oraz cyfrę kontrolną od 0 do 9.
  Numer księgi wieczystej można pozyskać od właściciela nieruchomości.